Rap Rap Rap

Referat 2018/2019

Referat fra Frederikssund og Omegns Jagtforenings

Generalforsamling tirsdag den 29. oktober 2019

 

I alt var der 14 deltagere i generalforsamlingen.

 

Indledningsvist bød formanden - Torben velkommen til generalforsamlingen.

 

Punkt         1                Valg af dirigent

Niels Christian blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Niels Christian konstaterede at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med vedtægterne. Herefter gennemgik Niels Christian dagsordenen.

 

    -            2               Formandens beretning

Formanden aflagte beretning – se vedlagte. Beretningen blev godkendt.

 

    -            3               Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Peter

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Se vedlagte

 

    -            4               Indkommende forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

    -            5               Fastlæggelse af kontingent

Peter fremlagde budget for 2019/2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte budget og forslaget om uændret kontingent. Se vedlagte

 

    -            6               Valg af kasserer Peter Bay

Peter blev valgt.

   

-      7      Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:

                                                   

                                                    Morten Nielsen – Morten blev genvalgt

                                                    Rune Jørgensen (Ønsker ikke genvalg). I stedet blev Jimmi Søndergaard Petersen valgt.

                                                                                                                                          

  -              8               Valg af suppleant – Anders Bie-Olsen blev valgt.

                                              

  -              9               Valg af revisor Suppleant – Paul Erik Schlütter

Poul Erik Schlütter blev genvalgt.

   

  -              10              Eventuelt

John Juul foreslog at formanden deltager på en af jagtkursusdagene for at informere om FOOJ. Det overvejer Torben. Bestyrelsen blev opfordret til at engagere sig i strukturdebatten i Danmarks Jægerforbund.

 

John Juul informerede om status vedr jagt- og skydeprøve. John Juul opfordrede bestyrelsen til at tjekke forsikringen på klubhuset.

 

Torben takkede for god ro og orden inden der blev trukket lod om nogle jagter som formanden havde fået tilbudt.