Rap Rap Rap

Referat 2016/2017

Frederikssund og omegns Jagtforening, Kreds 7, Forening nr. 3600

 

Generalforsamling – 24, oktober 2017, kl. 19.00. Referat

 

16 fremmødte medlemmer

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent.

Niels Christian Kjær blev valgt. Niels Christian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var ifølge vedtægterne.

2.    Formandens beretning.

Formanden Torben Rosenlund Nielsen aflagde beretning. Stor tak til en aktiv bestyrelses og en særlig tak til Morten for det store arbejde du har gjort i forbindelse med nyt toilet og gang.

 

Antal medlemmer

Vi er pr. 1/9 nu 253 hvilket er uforandret fra sidste år.

 

Hjemmeside - http://www.123hjemmeside.dk/Frederikssund-Jagtforening

Brug den - det gør vi.

 

Danmarks Jægerforbund

 

Formanden orienterede kort om forbundet og dets arbejde.

 

Jægerrådet i Frederikssund

Bestående af Slangerup, Selsø, Ferslev Vellerup, Kulhuse og selvfølgelig Frederikssund – Formand Per West de øvrige bestyrelsesmedlemmer er forenings formændene i de enkelte foreninger.

 

I JKF arbejder vi med bl.a., med et fælles organ overfor kommunen.

Vi har i den sidste sæson holdt en del møder.

 

Jagt på kommunens arealer

 

Vi vil gerne mere, vi skal bare finde noget der kan være interessant, foredrag m.m.

 

Hvad har vi så lavet af arrangementer i sidste sæson

 

21. november 2016, 18,00 til 20,00

Hunters Game – 12 personer til spisning og skydning – Stor succes

 

6. december 2016, 19.00 til 22.30

Bankospil - Afholdt i Valhal – igen en stor succes, vi var ca. 115 deltager.

Igen 1000 tak til alle vores sponsorer og bestyrelsen der gør en kæmpe indsats for, at det bliver Nordsjællands største bankospil.

 

4. januar 2017

Jagttegnsundervisning v/John Juul m.fl.

Igen i år har vi gennemført jagttegnskursus. Vi takker Kulhuse får godt samarbejde omkring flugtskydebanen. Der var i år ikke så mange betalende aspiranter tilmeldt, ca. 10 mod 20 året før.  Selvfølgelig stor tak til John + hjælpere.

 

16. januar 2017

Årsmøde i Jægerrådet, afholdt i vores lokaler. Vi har bl.a. indgået aftale om samarbejde vedr. hundetræning.

 

Marts 2017

Hundetræning starter – Vi har indgået et samarbejde med Mikkel Sloth Rasmussen og Per West i Slangerup Jagtforening omkring hundetræning.

 

25. april 2017, kl. 19.00 – 21.00

Trofæaften og trækning af "Bukkelotteriet" Kom med dine trofæer fra den sidste sæson, og fortæl din historie. I løbet af aftenen kårer vi den bedste historie. Der er både præmie til den bedste danske historie og den bedste udenlandske historie. Samme aften vil vi trække lod i vores store "Bukkelotteri".

# 34 afskydning af buk  - # 15 gavekort 1.000,- til Hubertushuset  - # 46 Gavekort 500,- til Hubertushuset + # 186 Ekstra gave Vildkamera fra Gaimfair

7. maj 2017

Jagtfeldtskydning med riffel, Jægerspris Øvelsesterræn – Foreningen havde i år igen tilmeldt 2 hold (Alle kan deltage)

26. august 2017

Tur til Susegården – Flugtskydning der deltog i år 31 skytter

Frederikssund og Omegns Jagtforening byder traditionen tro på en test af dine evner i jagtskydning med haglgevær. Jagtforeningen har igen haft de positive øjne på, talt godt med Susegården og bidrager økonomisk til dagens afholdelse.

Rævejagter – Med Morten

Under arrangementet og på hjemmeside under Aktiviteter - Hvor kan foreningen hjælpe dig på jagt.

 

”Grav jagt - Rævejagter”

 

Vi har 14 kunstgrave.

Det er Morten Nielsen der styrer vores rævegrave med hår hånd. Han flytter grave når det er nødvendigt og han står som koordinator for rævejagterne. Morten sider i bestyrelsen. Er der nogen der deler interessen for gravjagt, Morten vil meget gerne have et føl.

 

Jagt med Skov og Naturstyrelsen Østsjælland

 

Vi trækker lod blandt deltagerne her til generalforsamlingen, jeg har allerede modtaget 2 invitation til jagt med hagl våben i Nørreskoven, torsdag den 14. december 2017.

 

Skydepram.

 

Vi har på grund af manglende interesse, foræret prammene væk.

 

Bukkejagt på Giesegaard

 

Deltag i vores fantastiske bukkelotteri.

 

Drivjagt i udlandet

Bestyrelsen arbejder pt. på evt. arrangerer en drivjagt i udlandet, det kunne være Sverige eller Polen.

 

Arrangementer der på nuværende tidspunkt er klar til den kommende sæson

Hunters Game – Riffelskydning 01.november 2017, kl. 18.00 til 20.00

Har få pladser tilbage pris 250,- efter foreningen har sponsoreret 100,- kr. til hver deltager.

Bankospil, tirsdag den 5. december 2017

Holder vi foreningens kæmpe store bankospil i Valhal. NB i år er det tirsdag den 8. december 2015 kl. 19,00 forventet afslutning ca. 22,30.
Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes kl. 18,15.
Adgang for medlemmer, med maksimum en gæst. Udover bankospil, vil der være øl-spil og Kinalotteri, samt mulighed for at købe bukkelodsedler.
Som altid masser af præmier - Vildt/oksekød, jagtbeklædning og meget mere. Kom og deltag, du hygger dig og støtter samtidig foreningen.

Årsmøde i JKF, Klubhuset i Frederikssund - Den 15. januar 2018.

Dagsorden iflg. DJ's vedtægter. Alle medlemmer er velkommen.

Trofæaften og trækning af "Bukkelotteriet" i april 2018

Bukkelotteriet 2017 Vinderen blev Kaj – der fik skudt en flot buk, kan ses på hjemmesiden.

Bukkebruch 16. maj 2018, i Klubhuset Ellehammervej.

 

Vi prøver at se om der kan arrangeres bukkebrunch i klubhuset.

 

Susegården den 25 august 2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

 

Bestyrelsen leder som altid efter emner til arrangementer m.m.

 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren, Peter Bay fremlagde regnskabet, som blev godkendt – se vedlagte.  

4.    Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

5.    Fastlæggelse af kontingent.

Peter Bay fremlagde budget for 2018 og foreslog uændret kontingent – se vedlagte. Budgettet blev godkendt og budgettet holdes uændret i 2018.

6.    Valg af kasserer

På valg er Peter Bay og Peter Bay blev genvalgt.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Morten Nielsen – genvalgt

På valg er Rune Jørgensen – genvalgt

På valg er Kristian Milter Jensen – genvalgt

 

8.    Valg af suppleanter

På valg er Christian Rødik - genvalgt

9.    Valg af revisor

På valg er revisor Mette Lybæk - genvalgt

10.  Eventuelt

Lodtrækning af eventuelle jagter formanden får tildelt af Skov og Natur Styrelsen. Benny og Finn blev trukket til jagten 14.12 i Nørreskoven. Dan og Jens Jacob blev trukket som suppleanter.

Frank foreslog at genindføre ostemadder på generalforsamlingen. Per foreslog at ansøgning om Europæisk våbenpas smidiggøres.

 

Referatet godkendt af:

 

 

Torben Rosenlund Nielsen, Formand

Niels Chr. Kjær, Dirigent

Benny Sandersen, Referent